کابینت آشپزخانه یکی از تجهیزات و وسایل ضروری منازل است. شکل، ابعاد و طراحی کابینت میتواند در کارایی و حجم نگهداری و همچنین زیبایی آن بسیار موثر باشد. کابینت هم مانند سایر وسایل منزل نیازمند مراقبت و نگهداری ست.
از آنجاییکه کابینت آشپزخانه در معرض عوامل اثرگذار مختلفی مانند، مواد شوینده، موادغذایی، جریان برق، رطوبت و حتی حرارت میباشد بنابراین نگهداری آن هم نیازمند روشها و توجه مخصوص است که در ادامه به صورت تفکیک شده به بیان نکات مهم نگهداری کابینت میپردازیم.

نگهداری کابینت

نکات نگهداری کابینت آشپزخانه

رویه کابینت آشپزخانه

 • رویه کابینت متناسب با میزان هزینهای که در تهیه و ساخت آن میشود متفاوت است اما بطور معمول رویه های رایج اقتصادی از نوع MDF چند الیه سهم بیشتری در کابینتها دارند.
  برای مراقبت و دوام بیشتر این رویه ها رعایت موارد زیر مهم و ضروری میباشد.
 •  از گذاشتن اجسام بسیار داغ روی آنها خودداری شود.
 •  در صورت تماس آب یا رطوبت باید سریعا خشک شود.
 •  از برخورد اجسام تیز مانند چاقو با سطح آنها خودداری شود.
 •  برای حفظ زیبایی ظاهری در سطح آن بهتر است همیشته تمیز نگهداشته شود.
 •  از به کار بردن مواد شوینده اسیدی مانند وایتکس و جرمگیر در تمیز کردن کابینت خودداری شود.

رویه های دیگری هم در کابینتهای آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد که به لحاظ قیمت گرانتر از MDF میباشد مانند انواع کورین (داخلی و خارجی)، گرانیتی و سنگهای تزیینی که هر کدام از اینها متناسب با کیفیت و قیمت نیاز به مراقبت و نگهداری دارند.
ولی به طور کلی تمام رویه های کابینت به لحاظ اهمیتی که در زیبایی کابینتها دارند الزمیست در نگهداری آنها مانند جلوگیری از برخورد جسم تیز یا بسیار داغ و شعله دقت بیشتری به عمل آید.

دربهای کابینت آشپزخانه

دربهای کابینت یکی از قسمتهای مهم در زیبایی و کارایی کابینت میباشد. دربهای کابینت زمینی معموال با ارتفاع حدود 70 الی 80 سانتیمتر و با دو عدد لوال به بدنه نصب شدهاند برای حفظ کارایی و زیبایی دربهای کابینت رعایت نکات زیر ضروریست:

 •  هیچگاه دربهای کابینت با فشار و سرعت زیاد باز و بسته نشوند.
 • درب کابینت بیش از حد 90 درجه با بدنه باز نشود.
 •  هنگام باز بودن درب نباید فشار مضاعفی روی آن وارد شود.
 •  در صورتی که هنگام باز و بسته شدن صدای شنیده میشود حتما باید لوالهای آن کنترل شود.
 •  در صورتی که کودکان شما دربهای کابینت را مکرر باز و بسته میکنند حتما از قفلهای موقت کودک استفاده شود.
 •  هیچگاه از سطح کابینت به عنوان سکوی باال رفتن استفاده نکنید.

بیشتر بدانید: کابینت آشپرخانه مدرن و شیک

دربهای کابینت

کشوهای کابینت آشپزخانه

کشوها یکی از قسمتهای مهم هر کابینت میباشد که محل نگهداری نوع خاصی از وسایل آشپزخانه است از ویژگی های کشو حرکت نرم و آسان رو به جلو و عقب است بنابراین باید هنگام استفاده به راحتی حرکت رفت و برگشت داشته باشد. به همین منظور برای حفظ و نگهداری آن رعایت موارد زیر مهم است.

 • از گذاشتن اجسام سنگین در داخل کشوها خودداری شود.
 •  سعی شود کشوها به آرامی باز و بسته شوند.
 •  حتی المقدور سعی شود کشو تا انتهای آن به عقب کشیده نشود.
 •  در صورتی که کشو تا انتهای جلویی بسته نمیشود باید قبل از فشار آوردن موانع آن برطرف شود. چون ممکن است قطعهای از انتهای داخل کشو بیرون رفته باشد. در این شرایط بهتر است با دقت موانع آن برداشته شود.

دستگیرههای کابینت آشپزخانه

دستگیرههای کابینت از یراق آلات  است که معمولا مصرف کننده نوع و شکل آن را انتخاب میکند اما دستگیرهها از هر نوعی که باشند نیازمند نگهداری در طول زمان میباشد، زیرا دستگیره علیرغم کارایی که دارد در زیبایی ظاهر کابینت بسیار تاثیر دارد. مواردی که در خصوص نگهداری دستگیرهها باید رعایت شود:

 •  دستگیرهها معموال پس از مدتی استفاده دچار لقی میشوند که باید پیچ آنها سفت شود.
 •  از آویزان کردن اجسان سنگین روی دستگیرهها خودداری شود.
 •  چون محل دستگیرهها بیشترین تماس را با دست دارند بهتر است همیشه تمیز باشند.
 •  فقط با انگشتان دست و با کمک دستگیره درب کابینت را باز و بسته کنید.

کابینت های دیواری آشپزخانه

در اغلب آشپزخانه ها کابینت دیواری هم به کار میرود تا این طریق ضمن رعایت زیبایی ظاهری از فضای بیشتری برای نگهداری وسایل استفاده شود. باید توجه داشت که وزن کابینت دیواری توسط چندین پیچ به دیوار آشپزخانه متصل است، بنابراین برای حفظ و مراقبت از آنها رعایت موارد زیر بسیار مهم است.

بیشتر بدانید: روش های پاک کردن چربی کابینت

تعمیر و نگهداری کابینت

 •  از نگهداری اجسام سنگین داخل یا روی کابینتهای دیواری خودداری شود.
 •  از آویزان نمودن اشیا روی دربهای آن خودداری شود.
 •  به دلیل وجود گرما و بخار غذا در آشپزخانه بهتر است سطح باالیی کابینت دیواری هر چند وقت تمیز شود تا از پوسیدگی آن جلوگیری شود.
  صفحه )پلیت( پایین و جلوی کابینت
 • با توجه به اینکه کابینتها معموال بین 10 تا 14 سانتیمتر از سطح زمین باالتر میباشند بنابراین در برخی از کابینتها این فاصله توسط یک صفحه بلند )پلیت( پوشانده میشود تا ضمن حفظ زیبایی ظاهری از رفتن اشیاء به زیر کابینت جلوگیری شود.

این صفحات معمولا به صورت فشاری با دست باز و بسته میشوند و برای نگهداری آنها رعایت موارد زیر ضروریست:

 1.  هنگام شستشوی زمین الزامیست است حتما این صفحات از زیر کابینت جدا شوند.
 2.  هنگام جدا کردن دقت شود که صفحه به دلیل بلند بودن شکسته نشود.
 3.  هنگام نصب مجدد باید دقت شود که کلیپسهای آن مقابل پایهها قرار گیرد.
 4.  در صورتی که کلیپسها شکسته یا آسیب دیده باشند شما میتوانید به راحتی آن را جایگزین کنید.

یکی دیگر از موارد نگهداری کابینتهای آشپزخانه تنظیم درب های آن میباشد در صورتی که دربهای کابینت از تنظیم خارج شوند مشکالت زیر مشاهده میشود:

 1.  لبه باالیی و پایینی دربها با یکدیگر در یک راستا نیستند.
 2.  هنگام بستن درب کابینت، به راحتی بسته نمیشود.
 3.  دربهای کابینت هنگام بسته شدن روی هم قرار میگیرند.
 4.  هنگام باز شدن درب کابینت گیر میکند.

دربهای کابینت را چگونه تنظیم کنیم:

بطور کلی دو روش برای تنظیم دربهای کابینت وجود دارد:
تنظیم درب به وسیله لولای آن
تنظیم درب ها توسط رگالژ پایه ها

تنظیم دربها توسط لولاها

در این روش شما میتوانید با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو یا چهارسو یک عدد پیچ مخصوص را روی لولا ها باز یا بسته نمایید و یا با جابجایی لوال در روی بدنه درب را تنظیم کنید.
در روش دوم برای درب کابینتهای زمینی شما میتوانید با تنظیم پایهها )کم و یا زیاد کردن ارتفاع( دربهای آن را تنظیم کنید. در اغلب مواد الزمست از هر دو روش برای تنظیم دربها استفاده شود.